گروه علوم اجتماعی استان آذربایجان غربی
 
درس اول: گستره جهان اجتماعي

كامل كنيد:صفحه 9

ردیف درون جهان اجتماعی بیرون جهان اجتماعی درپاسخ قسمت دوم فعالیت ص 11        
(گسترهئجهان اجتماعی)نامگذاری میشود

خانواده-دولت-احترام به قانون-عدالت-مدرسه-صلح-امنیت-کارمند فلزات-خیابان رودخانه-زلزله-سیارات

گفتگو كنيد: صفحه 11


١- قنات و ابعاد اجتماعي آن و ارتباط آن با آب و هواي فلات ايران:
در مناطق مختلف ايران ، قنات وسيله اي براي انتقال آب بوده است. اين پديده از طريق ايجاد بعضي مشاغل، نوع
ثير داشته است. در Ĥ خاص تقسيم كار ، تعاون و همكاري براي نگهداري و ترميم قنات ها در زندگي اجتماعي ت
ضمن بروز بعضي درگيري ها و جنگ بين گروه هاي مختلف و روستا ها در رابطه با قنات ها نيز بيانگر تاثير آن در
زندگي اجتماعي مي باشد.
-2 به نظر شما پديده هاي مانند فلزات، دريا ها، كوهها،... به كدام جهان تعلق دارند؟جهان
طبيعي يا جهان اجتماعي و يا هر دو؟ چرا؟
هر دو زيرا نظر به اينكه در جهان طبيعي شكل گرفته و مربوط به طبيعت هستند در جهان طبيعي قرار دارند و از
اين نظر كه زندگي انسان را به شكل هاي مختلف تحت تاثير قرار مي دهند وارد جهان اجتماعي مي شوند.
: تامل کنید دصفحه 12

در چه صورتي مي توان پديده هاي ستون 2 را در ستون اول قرار داد؟
-1 اگر هر كدام از پديده هاي ستون دوم بر زندگي اجتماعي انسانها تاثير گذار باشد مي توان آنها را در ستون
اول قرار داد.
-2 آيا پديده هاي گذشتگان ، آيندگان، سياهچاله، ويروس در درون جهان اجتماعي قرار مي
گيرند ؟ چگونه؟ انسان ها با بررسي گذشتكان و با تفكر و توجه به آيندگان براي زندگي امروزي خود تصميم گيري
مي كنند، يعني توجه و تفكر به گذشته وآينده باعث ايجاد تغييرات در زندگي امروري مي شود، لذا گذشتگان و ايندگان
در درون جهان اجتماعي قرار دارند. تفكر و توجه به سياهچاله باعث ايجاد ترس و نگراني افراد شده و در زندگي
اجتماعي آنها تاثير مي گذارد. انديشيدن در مورد ويروس ها و انجام تدابير پزشكي و اجتماعي براي مقابله با ويروس ها،
باعث وارد شدن آنها به درون جهان اجتماعي مي گردد.
درس دوم: نظام اجتماعي

: تامل كنيدصفحه 15


کلاس درس به مثابه يک مجموعه و نوع ارتباط در بين اجزائ
1 معلم تدريس مي كند
ردیف عناصر یا اجزاء رابطه
1 معلم تدریس می کند
2 دانش آموز تحصیل می کند
3 کتاب بیانگر محتوای تدریس در کلاس
4 مبصر برقراری هماهنگی میان کلاس ومدیریت وکنترل نظم کلاس درغیاب معلم
5 تخته سیاه ابزار کمک آموزشی جهت انتقال مطالب

: مقايسه كنيدصفحه 17
مفاهيم سه گانه جهان اجتماعي،ساختار اجتماعي و نظام اجتماعي را در مورد خانواده
بكار ببريد .
ساختمان ورزشگاه جامعه خانواده
مجموعه اجزاءوعناصرورزشگاه جهان اجتماعی مجموعه نقش های اعضای خانواده
ساختار ورزشگاه ساختار اجتماعی  روابط همسری فرزندی
ساختار ورزشگاه نظام اجتماعی نظام خانواده


: گفتگو كنيد صفحه 19
-1 بعضي از عناصر واجزاي نهادهاي مانند خانواده، اقتصاد و سياست را به خاطر

آورده و درباره روابط و ساختار اين اجزاء گفت و گو كنيد


روابط و..../نهاد خانواده اقتصاد سیاست
عناصرواجزاء پدر-مادر-فرزند... تولید-توزیع-پولیوبانکی مقننه-مجریه-قضائیه
روابط رابطههمسری-روابط برادریوخواهری-رابطه پدرفرزندی... روابطمتقابل بین بخش های تولیدی توزیعی و..... روابط متقابل بین قوای سه گانه
ساختار نحوه وجود رابطه وسلسله مراتب روابط در خانواده مثلا والدین تامین هزینه های فرزندان وتربیت آنها را به عهده دارند.فرزندان ضمن همکاری باوالدین بههمدیگر نیزکمک میکنند نوع رابطه وتربیت چینش خرده نظام ها مثلا بخش تولید-کالاها وخدمات لازم جامعه را تولید وآن رادربین مصرف کنندگان ویا تولید کنندگان دیگر پخش میکند.نظام پولی وبانکی انجام معامعلات وپرداخت هاودریافت ها را تسهیل می کند در صورت لزوم سرمایه لازم را به صورت پول در اختیار سایر بخش ها قرار می دهد نوع رابطه وترتیب چینش خرده نظام ها ونقش ها از قبیل تصویب قانون واجرای آن ورسیدگی به شکایات

-2 ساختار و رابط بين نهاد ها را بيان كنيد.
نهاد اقتصادي، نيازهاي مادي نهاد هاي ديگر را برطرف مي كند و نهاد سياست، امنيت لازم را
براي نهاد هاي ديگر فراهم مي نمايد ، نهاد فرهنگي دانش و معرفت لازم براي نهادهاي ديگر
فراهم مي كنند، خانواده از يك طرف نيروي كار براي نهاد هاي ديگر فراهم مي كند و از طرف
ديگر مصرف كننده ايجاد مي كند. و بخشي از نيازهاي اساسي نيروي انساني جامعه را بر طرف مي كند.
مجمومه اجزاء و عناصر ورزشگاه جهان اجتماعي مجموعه نقش هاي اعضاي خانواده
ساختار ورزشگاه ساختار اجتماعي روابط همسري فرزندي
ساختار ورزشگاه نظام اجتماعي نظام خانواده
۴
درس سوم : فرهنگ ١

: بيانديشيدصفحه 22


وقتي وارد جامعه اي مي شويد چگونه به مسلمان بودن و يا مسلمان نبودن آنها پي
مي بريد؟ از روي نماد و هنجارهاي فرهنگي( نوع پوشش زنان،وجود مساجد،نوع غذاها، صداي اذان، بر پايي
نماز، وجود انواع امامزاده ها،شعائر مذهبي،سبك معماري ها)
از ويژگي هاي فرهنگي اسلامي 5 مورد را نام ببريد؟ اعتقاد به خدا، روزه گرفتن درماه رمضان،
حرام بودن ربا،اعتقاد به مهدويت، اعتقاد به حجاب، اعتقادات مربوط حلال و حرام بودن بعضي غذا ها و نوشيدني
ها، اعتقاد به رعايت حق الناس

: گفتگو كنيدصفحه 25


يك خرده فرهنگ ضد فرهنگ نام برده دليل ضديت ان را تشريح كنيد.
-1 گروه هايي كه شيطا ن پرستي و عرفان هاي كاذب را ترويج مي دهند. اعتقادات اين گروهها، با ارزش ها
،عقايد وهنجارهاي اصلي پذيرفته شده جامعه كه فرهنگ عمومي جامعه ايراني است و در آن اعتقاد به خدا در
محوريت دارد، مخالف است،
-2 اراذل و اوباش: چون اين گروهها براي مردم مزاحمت ايجاد مي كنند ومزاحمت براي مردم در فرهنگ عمومي
مردم ايران يك رفتار انحرافي است. لذا اين گروه ها ضد فرهنگ تلقي مي شوند.
تامل كنيدصفحه 26 :                                                                                                                                  نهادهاي فرهنگي نيازهاي فرهنگي ساير نهاد ها را تامين
مي كنند، نهادهاي ديگر چه كمكي به نهاد فرهنگي مي كنند؟ نهاد اقتصادي نيازهاي
اقتصادي(تامين بودجه براي استخدام نيروي اموزشي،تجهيزات و بناهاي آموزشي)براي نهادهاي فرهنگي را بر طرف
مي سازد و امكان تطابق آن با محيط را افزايش مي دهد و سخت افزار آن را فراهم مي كند، نهاد سياست خط و مشي
و اهداف و سياست هاي آموزشي خود را در اختيار نهاد فرهنگي قرار مي دهد و امنيت لازم براي فعاليت هاي فرهنگي
فراهم كرده و در هدف گذاري به آن كمك مي كند. نهاد اجتماعي افراد را از طريق نظام آموزشي و خانواده و...جامعه
پذير مي كند و نهايتا از طريق كنترل اجتماعي خط دوم دفاعي را در برابر كجروي هاي اجتماعي مي كشد و احساس
۵
تعلق و عاطفه ايجاد مي كند و باعث يگانگي در نهاد فرهنگي مي گردد. اگر تعامل منطقي در بين نهادها وجود داشته
باشد، موارد فوق امكان پذير است.
درس چهارم : فرهنگ ٢

تمرين كنيدصفحه 30 :

در جدول زير سه نمونه فرهنگ آرماني كه در درون فرهنگ

واقعي قرار دارد وسه نمونه كه دربيرون فرهنگ واقعي قرا دارد؟

فرهنگ آرماني


بیرون فرهنگ واقعی درون فرهنگ واقعی
ناپسندبودن اسراف تبذیروتبذیر استکبارستیزی
ناپسندبودن ریا-دروغ غیبت احترام بهپدرومادر
ناپسندبودن رعایت نکردن قوانین راهنمایی ورانندگی کمک به یک نابینا برای عبورازخیابان

نمونه بياوريدصفحه 33 : سه نمونه از عناصر فرهنگ حق را كه در اغلب جوامع
حضور دارد؟ وفاي به عهد، راستگويي، امنيت، دفاع از مظلوم،مقابله با ظالم، كمك به افراد محتاج، احترام به
مالكيت، خيانت نكردن در امانت،عدالت،حرمت آبروي افراد
: شناسايي كنيد صفحه 35
عناصري از فرهنگ باطل كه در فرهنگ آرماني و واقعي ما وجود دارد، شناسايي
كنيد؟
فرهنگ باطل
فرهنگ آرماني فرهنگ واقعي
كاثر( مال اندوزي) كاثر( مال اندوزي)
ريا ريا
قبيله گرايي قبيله گرايي
پارتي بازي پارتي بازي
                                             
رشوه خواری                                                         رشوه خواری

درس پنجم : هويت

پاسخ دهيدصفحه 40 :

افراد در وبلاگ خود راچگونه معرفي مي كنيد؟

معمولا افراد در معرفي خود به موارد زير اشاره مي كنند. - تحصيلات و تخصص ها - سوابق علمي، هنري،
پژوهشي - علايق - زمينه هاي فعاليت و غيره ....

تبيين كنيدصفحه 41 :

ده ويژگي براي خود نوشته و نوع آن را تعيين كنيد:

خصوصيت اكتسابي انتسابي فردي اجتماعي ثابت متغير
  * * *
خصوصيت اكتسابي فردي جتماعي ثابت متغير انتسابي
ایرانی
* * *

مسلمان

*
* *
ورزشکار * *

*
صبور * *

*
متولد مهر
*
*
*
اذربايجاني

* *
*
خوش تيپ * *

*
هنرمند * *

*
دختر يا پسر
*
*
*


گفتگو كنيدصفحه 41 :

ديدگاههاي مختلف در مورد فراموشي انسان:

- دين و پيامبران الهي: نسيان( فراموش كردن خود، فراموش كردن فطرت خدايي)
- فيلسوفان: فراموشي انسانيت انسان و دوري از وجدان انساني، سرگرداني
- روانشناسان: خود كاذب
- جامعه شناسان: ازخود بيگانگي
مردم شناسان:استحاله(ازحالی به حالی شدن دگرگون شدن)فرهنگی-دوری از فرهنگ خودی
درس ششم:هویت فردی واجتماعی

گفتگو کنید صفحه    45 :

برخی از نقش ها یی راکه درخانواده به عهدهء دارید نام ببرید وحقوق وتکالیف هرکدام را نام ببریید؟

فرزندی:    الف-حقوق:    1-تامین هزینه زندگی به وسیله پدر    2-تربیت صحیح توسط خانواده

ب-تکالیف:                    1-اطاعت از والدین             2-همکاری باخانواده

  فرزند بزرگ:     الف:  حقوق :    1 -موردمشورت قرارگرفتن توسط پدر   2 -احترام فرزندان کوچکتربه او

                    ب -تکالیف :        1-اطاعت ازوالدین   2-کمک فرزندان کوچکتر

فرزندکوچک :     الف :حقوق :      1-تامین معاش توسط پدر   2 -موردحمایت اعضای بزرگتر خانواده فرارگرفتن

                    ب :تکالیف :        1-اطاعت از والدین        2 -احترام به خواهروبرادر بزرگتر

کامل کنید صفحه 49 :  

جهت تاثیرات ابعاد جسمانی-روانی واجتماعی انسان رادریک شکل رسم کنید.

  بدن  _______________________ نفس


     

       جامعه وفرهنگ

تامل كنيد صفحه 51

: مقايسه اخلاق عياري( اخلاق پهلواني) ورزشكاران جهان اسلام

با اخلاق ورزشي( اخلاق قهرماني) جهان جديد ؟
اخلاق پهلواني: دستگيري از ناتوانان، كمك به فقرا، احترام به نان و نمك، امانتداري، جوانمردي ،
وفاي به عهد، تواضع و فروتني، ورزش به عنوان وسيله
اخلاق قهرماني:برد و باخت، شهرت، ثروت، خود نمايي، تقلب، ورزش به عنوان هدف
درس هفتم: باز توليد هويت اجتماعی

بيانديشيدصفحه 54 :

آيا شيوه هاي جامعه پذيري در جوامع مختلف ثابت است؟ يا

متفاوت ؟ شيوه هاي جامعه پذيري در يك جامعه در طول زمان متغير است. در گذشته در خيلي از جوامع تنبيه
بدني در مدارس رايج بود اما امروزه اين موضوع منتفي شده است.
- در بعضي جوامع شيوه اقناع در جامعه پذيري مسلط است اما در بعضي جوامع مجازات اولويت دارد.
- در بعضي جوامع خانواده، نهاد مسلط در جامعه پذيري است اما در جوامع ديگر نهادهاي رسمي و دولتي مسلط
هستند.
- در بعضي جوامع برگزاري مراسم گذر به دوره خاص به عنوان يك شيوه تربيتي موردتوجه است ( جشن تكليف) .
- در جوامع مختلف آموزش هاي مربوط به جنس دختر و پسر با هم متفاوت است.
– در جوامع مختلف برخورد با بزهكاران ( شيوه كنترل اجتماعي) متفاوت مي باشد.
گفتگو كنيد صفحه 55 : در جامعه براي جذب افراد به رشته پزشكي چه كارهايي
انجام مي شود؟ از كجروي هاي اجتماعي پزشكي چند مورد را نام ببريد و راه هاي
پيشگيري و كنترل آن را بيان كنيد.
الف: راه هاي جذب و تشويق:
٩
-ايجاد زمينه اشتغال و بازار كار-بالا بودن شان اجتماعي در بين مردم – در آمد بالا - سبك زندگي متفاوت -
جايگاه ممتاز در مراجعه به ادارات و سازمان ها - جذب افراد با هوش
الف: انواع كجروي :
- حق ويزيت اضافي - پول و درآمد مقدم بر درمان – تجويز داروهاي پول ساز با عوارض جانبي - سستي و
تنبلي در تشخيص درست بيماري - همكاري كمتر با مراكز بيمه
ج- راههاي پيشگيري و كنترل كجروي اجتماعي:
-دروني كردن ارزش هاي انسان دوستانه در نظام آموزشي و آموزش عالي بخصوص براي دانشجويان رشته هاي
پزشكي- جذب افراد دلسوز - به كاري گيري افراد دلسوز و متعهد به جامعه در نظام پزشكي - نظارت بر كار
پزشكان از طريق مراكز رسمي و نظام پزشكي - عدم مراجعه مردم به پزشكان متخلف و پول دوست - مجازات
مناسب در صورت تخلف

گفتگو كنيدصفحه 56 :

مسئوليت كدام مراتب امر به معروف ونهي از منكر، همگاني

است و كدام مراتب آن وظيفه نهاد ها و مراكز رسمي است.
تذكر زباني و غير رسمي در جمع هاي غير رسمي مثل مهماني ها، مجالس و.... مي تواند همگاني
باشد، به شرطي كه فرد به آنچه تذكر مي دهد عامل بوده و از تاثير گذاري تذكرش تا حدودي مطمئن
باشد و باعث آبروريزي ديگران نگردد. تذكر رسمي و قانوني به عهده مراكز قانوني است به خصوص
زماني كه عمل خلاف سازماندهي شده و به وسيله افراد حرفه اي انجام مي شود(از قبيل مجازات روزه
خوار در ملا عام و....).
درس هشتم: تغييرات هويتی و تحولات اجتماعی

تبيين كنيد صفحه 59 :

تحرك اجتماعي گاه درون نسلي و گاه در درون دو نسل

اتفاق مي افتد، نمونه هايي از تحرك اجتماعي درون نسلي وميان نسلي را بيان
كنيد.
به كساني گفته مي شود كه همزمان زاده شده اند و معاصر يكديگر مي باشند. :(Generation) ‐ تعريف نسل
معمولا هر نسل را 20 تا 30 سال در نظر مي گيرند.
١٠
بررسي تغيير موقعيت و پايگاه اجتماعي( :(Intergenerational mobility) -1 تحرك درون نسلي
بالا و پايين شدن) فرد در طول زندگي در همان نسل.مثلا در يك خانواده فقيربا تعداد 5 فرزند، اگر يكي از فرزندان
به موقعيت اجتماعي بالاتر از خواهران و برادرانش دست يابد به اين امر تحرك درون نسلي گفته مي شود.
بررسي و مقايسه تغيير موقعيت و پايگاه :(Intergenerational mobility) -2 تحرك ميان نسلي
اجتماعي فرد از نسلي به نسل ديگر. مانند مقايسه تحرك اجتماعي فرزندان با پدران و پدر بزرگ ها،به صدارت
رسيدن امير كبير فرزند كربلايي قربان آشپز
گفتگو كنيدصفحه 60 : رئيس جمهور امريكا: مردم الجزاير نياز به دموكراسي كنترل
شده دارند؟ اين جمله بيانگر اين است كه آنها از دمكراسي هايي حمايت مي كنند كه مدافع منافعشان باشد و با
هر حركتي ( هر چند با رويكرد مردمي ) كه در راستاي اهداف كلان آنها نباشد، مخالفت مي كنند، از طرف ديگر اين
نوع برخورد با حركت هاي مردمي، نشانگر عدم اعتقاد واقعي آنها به دمكراسي است، از دمكراسي كه بر اساس ميل آنها
باشد حمايت مي كنند.

گفتگو كنيد صفحه 61 :

آيا هر نوع ابداع و نوآوري يا هرنوع مواجهه واقتباس از

فرهنگ هاي ديگر به تعارضات فرهنگي منجر مي شود؟ نمونه ذكر كنيد.
خير. الف) نمونه براي ابداع داخلي: ابداع اصطلاح مردم سالاري ديني به عنوان يك نوآوري داخلي در يك
جامعه اسلامي كه مبتني بر قانون اساسي و راي مردم است نه تنها براي آن جامعه مشكل ايجاد نمي كند، بلكه مي
تواند ضمن حفظ فرهنگ اسلامي به حقوق مردم هم توجه كند و اين در رشد و توسعه اجتماعي، فرهنگي تاثير دارد.
ب- نمونه براي اقتباس از فرهنگ هاي ديگر: طراحي و به كارگيري وبلاگ از فرهنگ هاي غربي شروع
شده است، يك جامعه اي اسلامي مي تواند با اقتباس از غرب ، از وبلاگ استفاده نمايد و در جهت معرفي فرهنگ و
تمدن خود فعاليت نمايد. اين نوع اقتباس به تعارض فرهنگي منجر نمي شود.
درس نهم: تحولات هويتی فرهنگی

فعاليت تامل كنيدصفحه 64 :

آيا هويت فرهنگي جامعه مي تواند مستقل از هويت

اجتماعي افراد وجود داشته باشد يا نه؟ خير، زيرا بايد افرادي باشند كه به جمع و جامعه تعلق داشته
باشند و فرهنگ در باورها و رفتار هاي آنها تجلي پيدا كند تا هويت فرهنگي جامعه شكل بگيرد. فرهنگ مربوط به
شيوه زندگي جامعه است و جامعه بر اساس فرهنگ و هويت فرهنگي از ديگر جوامع متمايز
١١
مي شود.
با (Cultural instability ) پاسخ دهيد صفحه 65 : تفاوت تزلزل فرهنگي
چيست؟آيا تعارض فرهنگي به تزلزل فرهنگي (Cultural conflict ) تعارض فرهنگي
منجر مي شود؟ در تعارض فرهنگي تغييرات هويتي در خارج از مرزهاي مقبول فرهنگي اتفاق مي افتد ولي
معيارهاي هويت ساز فرهنگ، در مقابل آن ايستادگي مي كند. اما در تزلزل فرهنگي مبادي هويت ساز فرهنگ( عقايد،
ارزش ها،آرمان ها) ثبات و استقرار وحذف خود را در متن فرهنگ از دست مي دهند. اگر تعارض فرهنگي دوام داشته
باشد، مبادي هويت ساز و اساس فرهنگ مقاومت خود را از دست بدهند ، منجر به تزلزل فرهنگي مي شود.

تحقيق كنيد صفحه 66 :

آثار متفكرين غربي در زمينه ي بحران دنياي متجدد و ما

بعد تجدد( پسا مدرن)؟ جهان متجدد: قفس آهنين( وبر) ، انسان تك ساحتي( مار كوزه) - بحران سلا ح هاي
هسته اي و محيط زيست و گردونه ي خرد كننده( گيدنز). مسخ( كافكا) - تسلط نظام اجتماعي بر جهان زيست( هابرماس)
- دوران پسا مدرن: نسبيت گرايي افراطي، هويت هاي مجازي، هويت هاي سيال، بدبيني ،بي توجهي به سنت
ها
  درس دهم :ازخودبیگانگی فرهنگی                                                                                          

گفتگو كنيدصفحه 70 :

جهان غرب در قرون وسطي پس از مواجهه با فرهنگ

اسلامي چه عكس العمل هايي نشان داد؟ كدام بخش فرهنگ اسلامي را نپذيرفت و كدام
بخش از آن را قبول كرد؟ روحيه علم جويي، عقل گرايي، علم خواهي، دانشگاه سازي، كتاب خواني،آلات
موسيقي،شهرسازي،صنعت را از فرهنگ اسلامي گرفتند. اما اصل توحيد و باورها،عقايد و ارزش هاي اسلامي را نپذيرفتند. در
كنار آن آثار مربوط به يونان باستان، افكار و انديشه هاي متفكرين اسلامي را از عربي به انگليسي ترجمه نمودند.

نظر بدهيدصفحه 71 :

به نظر شما جوامع غربزده براي دستيابي به تعامل فرهنگي با

جهان غرب چه مسيري را بايد بپيمايند؟
1)شناخت ارزش هاي خود 2)نقد و حذف جنبه هاي منفي و خرافي فرهنگ خود، 3)شناخت فرهنگ غرب و نقد
جنبه هاي منفي آن 4)شناخت نياز هاي فرهنگي جامعه خودي 5) اخذ جنبه هاي مثبت و مناسب فرهنگ غربي بر اساس
برنامه ريزي دقيق 6)دوري از تقليد كوركورانه، طراحي راهي براي پيشرفت بر اساس مبادي فرهنگ خودي يعني در مواجهه
با فرهنگ غرب جنبه هاي مثبت و مورد نياز جامعه غرب را بگيرند و جنبه هاي منفي فرهنگ آنها را پس بزنند.
١٢

پاسخ دهيدصفحه 72

:آيا معناي اول و دوم از خود بيگانگي لازم و ملزوم هم هستند؟

يا آنكه جامعه مي تواند در معناي اول از خود بيگانه نباشد، درمعناي دوم بيگانه باشد؟ در
صورتي كه قائل به تلازم نيستيد ، نمونه اي از عدم تلازم اين دو معنا را ذكر كنيد.
خير جامعه مي تواند در معناي اول از خود بيگانه نباشد، درمعناي دوم بيگانه باشد و برعكس،
خيلي از گروه ها و جوامع هستندكه فرهنگ تاريخي خود را حفظ كرده اند اما فرهنگ آنها قادر به پاسخگويي به پرسش
هاي اساسي آنها نيست( جوامع غربي،كاست هاو...) و لذا افراد آن جامعه دچار از خود بيگانگي شده اند. بعضي جوامع
هم هستند كه فرهنگ آنها جواب هاي منطقي به پرسش هاي اساسي انسان مي دهد اما به خود باختگي فرهنگي و
فراموشي فرهنگ تاريخي خود دچار شده اند( اكثريت كشورهاي توسعه نيافته ).
درس يازدهم: هويت ايرانی
گفتگو كنيد صفحه 75 :در باره نقش مولوي، سعدي و حافظ در گسترش زبان
فارسي به عنوان زبان دوم فرهنگي جهان اسلام؟
آثار اين شعرا از يك طرف باعث ارتباط با گذشته و حفظ زبان فارسي شده و از طرف ديگر، انديشه هاي اسلامي را در
خود متجلي كرده اند. آثار اين شعرا داراي محتواي معنوي و اسلامي بوده است لذا توجه مسلمانان جهان را به خود
جلب كرده و باعث گسترش زبان فارسي در مناطق مسلمان شده است. در ضمن، بعد هنري اين آثار، توجه محققين
غير مسلمان را نيز به خود جلب كرده و باعث آشنايي آنها با فرهنگ معنوي اسلام، زبان و ادبيات فارسي شده است.
تحقيق كنيد صفحه 76 : محتواي كتاب هاي غرب زدگي، فطرت، بازگشت به
خويشتن، خدمات متقابل اسلام و ايران.
غرب زدگي( جلا ال احمد): تحير و حيرت سياست مداران، روشنفكران در مقابل ماشين و تكنولوژي غرب و با
آغوش باز به استقبال غرب رفتن.
ويژگي جامعه غرب زده: بريده از عمق فرهنگ و سنت خود، پا در هوا است،اجتماع در هم ريخته ملغمه اي از
اقتصاد شباني، روستايي و شهر نشيني، از نظر سياسي خود كامه است، در عين حال بي بند و بار است، قشون بر تمام
قضايا مسلط است، تضاد مدرسه و دانشگاه با سنت ها.
- فطرت( مرتضي مطهري): تاكيد بر فطرت به عنوان معيار ارزيابي فرهنگ ها انسان محصول تاريخ و
اجتماع نيست بلكه انسان واجد فطرت مشخصي است و فرهنگ اصيل آن است كه با فطرت انساني سازگار باشد.
١٣
- خدمات متقابل ايران و اسلام( مرتضي مطهري): اسلام و ايران خدمات مختلفي نسبت به يكديگر
داشته اند و تلفيق فرهنگ اسلامي با فرهنگ ايراني در رشد هويت اسلامي و ايراني نقش اساسي داشته است و
باعث پيشرفت است.
- بازگشت به خويشتن( علي شريعتي): خويشتن ملي با تاكيد بر اصل توحيد، عدالت و رويكرد تشيع
علوي و آموزه هايي از ايران قبل از اسلام

تحليل كنيدصفحه 77 :

علت جابجايي مسئله حجاب از درون كشور هاي اسلامي به

درون كشور هايي اروپايي؟ بعد از انقلاب اسلامي ،حجاب در غرب به عنوان نماد انقلاب اسلامي تلقي
شده و لذا حساسيت ها در مقابل آن زياد شده است، در بعضي از كشور ها از حضور زنان با حجاب در مراسم هاي
رسمي و مراكز علمي جلوگيري مي شود.عواملي چون صدور انقلاب اسلامي ،تعامل فرهنگي ،اجتماعي بين كشورهاي
اسلامي و كشورهاي اروپايي،مقابله فرهنگي كشورهاي اسلامي با كشورهاي اروپايي از عوامل جابجايي مسئله حجاب
محسوب مي شود .
درس دوازدهم: قدرت و اقتدار

گفتگو كنيدصفحه 82 :

راه هاي تاثيرگذاري بر اراده ديگران؟

1 - اقناع( جلب اطاعت از طريق اثبات منطقي مقبول بودن) 2- تطميع(فريب دادن به صورت آشكار)
3 - اغوا كردن ( فريب به صورت پنهان) 4- تنبيه و مجازات( باايجاد ترس)
-5 همانند سازي از طريق عاطفه و محبت( بر انگيختن محبت طرف مقابل).

پاسخ دهيدصفحه 83 :

قدرتي كه با اكراه طرف مقابل انجام مي شود تا چه زماني مي

تواند ادامه داشته باشد؟ تا زماني كه تنبيه و ترس وجود دارد، قدرت نيز ادامه پيدا مي كند، با ضعيف شدن و
يا از بين رفتن ترس، تنبيه و تهديد، تبعيت نيز از بين مي رود.

نظر بدهيد صفحه 84 :

به نظر شما آيا اگردر جامعه اي فرهنگ عمومي مردم، فرهنگي

ديني باشد، قدرت نامشروع مي تواند مقبوليت داشته باشد؟ دليل بياوريد.
بلي، زيرا مشروعيت داشتن منوط به موافقت با حكم خدا است، اما مقبوليت داشتن منوط به اراده و مقبوليت انسان
ها است. چه بسا كشورهايي هستند كه مردم آنها مسلمان است اما حكومت آنها سكولار است. مردم آن حكومت
غيرشرعي را قبول دارند يعني قدرت حاكم، غير شرعي است اما مقبول مرد م است. مانند تركيه
١۴
درس سيزدهم: نظام سياسی

گفتگو كنيد صفحه 87 :

در باره پيامد هاي جامعه اي كه در آن حكومت و سياستي

وجود نداشته باشد، گفت و گو كنيد.آنارشيسم، گسترش هرج و مرج، از بين رفتن امنيت، بروز
مشكلات اقتصادي، پسرفت جامعه، فروپاشي، تهاجم بيگانگان

تحقيق كنيدصفحه 88 :

رابطه متقابل نظام سياسي و نظام اقتصادي؟

الف- تاثير نظام سياسي بر نظام اقتصادي: تاثير بر نظام اقتصادي از طريق وضع قوانين و مديريت
اجرايي بر اساس ارزش هاي پذيرفته شده ي جامعه. مثلا اگر رويكرد نظام سياسي در جهت بازار آزاد باشد باعث
افزايش شكاف طبقاتي شده و فرصت هاي تحرك اجتماعي را از قشرهاي مختلف سلب مي كند و يا با وضع
قوانين و مقررات مالي، ازگردش ثروت بين قشرهاي محدودي از جامعه پيشگيري كرده و رفاه عمومي را در سقفي
معين براي همگان تامين مي كند.
ب- تاثير نظام اقتصادي بر نظام سياسي: حمايت هاي ويژه نظام اقتصادي از حكومت و دولت، باعث
تحكيم قدرت نظام سياسي مي شود و يا برعكس نظام اقتصادي با ايجاد بحران هاي واقعي و يا كاذب زمينه
فروپاشي نظام سياسي را فراهم مي كند.

پاسخ دهيد صفحه 89 :

بر اساسي چه نوع جهان بيني و معرفت شناسي مي توان

در باره ارزش هاي سياسي داوري علمي كرد ؟ بر اساس هستي شناسي ديني و معرفت شناسي
غير پوزيتيويستي. زيرا اين رهيافت، مبتني بر دانش تجربي و حسي نيست، از يك طرف آثار دنيوي، ابعاد متعالي و
ارزش هاي فوق طبيعي را در نظر مي گيرد و از طرف ديگر با استفاده از شناخت عقلاني و وحياني، ارزش هاي ياد
شده را تفسير علمي مي كند و مبتني بر عقايد شخصي و اجتماعي افراد نيست.
هستي شناسي پوزيتيويستي نمي تواند در مورد ارزش هاي سياسي متعالي و معنوي داوري كند. زيرا بر جهان بيني
افراد متكي است و جهان بيني افراد نسبي و متغير است ،لذا نمي تواند در مورد ارزش هاي معنوي( سعادت انسان
ها، حقيقت و غيره...) داوري كند و نمي تواند تعريفي ثابت ازاين مفاهيم ارائه كند و ملاك هاي آنها مبتني بر
فطرت انساني نيست و نسبي است.
درس چهاردهم: انواع نظام سياسی

گفتگو كنيد صفحه 93 :

تفاوت جمهوري و دموكراسي از ديدگاه ارسطو؟

١۵
هر دو مبتني بر اكثريت است، با اين تفاوت كه درجمهوري اكثريت مردم بر حقيقت و فضليت تاكيد دارند و بر آن
اساس فعاليت مي كنند اما در دموكراسي اكثريت بر اساس خواست هاي نفساني خود فعاليت مي كنند و معيار و
ملاكي جز خواست مردم مطرح نيست.

پاسخ دهيدصفحه 92 :

آيا در انديشه ليبرال دموكراسي مي توان از مشروعيت

سخن گفت؟ چرا؟ خير، زيرا ليبرال دموكراسي به شرع اعتقاد ندارد و راي و خواست مردم ملاك است، هيچ
تعهدي در مقابل شرع ندارد، شرع را رعايت نمي كند و لذا مصداق انديشه نامشروع تلقي مي شود.

پاسخ دهيد صفحه 94 :

حضور مردم در يك حكومت ليبرال دموكراسي چه تفاوتي

با حضور مردم در حكومت جمهوري اسلامي دارد؟
در دموكراسي حضور مردم بر اساس اراده و خواست و ميل خود و براي رسيدن به اهداف
دنيوي است . اما در جمهوري اسلامي ، حضور مردم يك تكليف معنوي است و براي تحقق

اهداف الهي است.   

                                                                     ناصرپورزارعیان

[ شنبه پنجم آذر ۱۳۹۰ ] [ 21:58 ] [ گروه ] [ ]
.: Weblog Themes By themzha :.

درباره وبلاگ
امکانات وب